คำสั่ง สพม.ลปลพ ที่ 7/2565 เรื่องกำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรใน สพม.ลปลพ ปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home)

admin-170165-2

 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ที่ 7/2565 เรื่องกำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home)