คลังสื่อ

 

สื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา

คลังสื่อ DLIT

 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ (WBI : Web-Based Instruction)

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายพิเชษฐ์ ใจปวน โรงเรียนวชิรป่าซาง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายวิชัย วงศ์ไชย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ประเภทสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online)

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายสาวบุศริน เหมทานนท์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นางปภาดา รัตนประทีป โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

 

สื่อกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมวันสถาปนา สพฐ.และกิจกรรมจิตอาสา 5 ก.ค. 62

การจัดการขยะภายในสำนักงาน สพม.35

การจัดการขยะภายในสำนักงาน สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการครูธุรการโรงเรียน สพม.35

การประเมินผลการดำเนินงานชมรม ToBe Number One ระดับประเทศ (พื้นที่) ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

การประเมินผลการดำเนินงานชมรม ToBe Number One ระดับประเทศ (พื้นที่) ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด สพม.35 โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

IQA รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

 

แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 62)

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562

การขอหนังสือรับรองสิทธิ สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ

 

 

   

สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 

เพลง สพม.35 เขตสุจริต เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

VTR ผลการดำเนินงานของ สพม.ลำปาง ลำพูน

คู่มือการใช้งานระบบ Bigdata สพม.35 โมดูลเพิ่มปี/ภาคเรียน/การศึกษา เลื่อนชั้น และเพิ่มนักเรียนเป็นรายห้องเรียน

คู่มือการใช้งานระบบฯ ฉบับเต็ม

แนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา          ปีการศึกษา 2563

VDO File