คลังสื่อ

รูปภาพโลโก้ สพม.ลำปาง ลำพูน

สื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา

คลังสื่อ DLIT

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ (WBI : Web-Based Instruction)

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายพิเชษฐ์ ใจปวน โรงเรียนวชิรป่าซาง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายวิชัย วงศ์ไชย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ประเภทสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online)

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายสาวบุศริน เหมทานนท์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นางปภาดา รัตนประทีป โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ผลการดำเนินงานของ สพม.ลำปาง ลำพูน

ประจำปี พ.ศ.2566

(update 2024-11-09)

เพลง สพม.ลำปาง ลำพูนสุจริต เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต

เพลง คุณธรรมนำใจ (สพม.ลำปางลำพูน)

การบริหารจัดการการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 สพม.ลำปาง ลำพูน ด้วย PCSI MODEL

 

 

 

การประชุมซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

(1 เมษายน 2566)

วันที่ 28 ก.พ.2566

การประชุมยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ2566
รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
วันที่ 16 มี.ค. 2566 

การประชุมยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ2566
รร.ลำปางกัลยาณี

วันที่ 17 มี.ค .2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 24 มี.ค. 2566 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษา

(ช่วงเช้า)

วันที่ 28 มี.ค. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษา

(ช่วงบ่าย)

วันที่ 28 มี.ค. 2566

สรุปภารกิจ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

สพม.ลำปาง ลำพูน

คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (รายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566)

 

 

สรุปภารกิจ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

สพม.ลำปาง ลำพูน

สรุปภารกิจ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

สพม.ลำปาง ลำพูน

สรุปภารกิจ เดือน มกราคม พ.ศ.2567

สพม.ลำปาง ลำพูน

 

 

คู่มือการใช้งานระบบ Bigdata สพม.ลปลพ โมดูลเพิ่มปี/ภาคเรียน/การศึกษา เลื่อนชั้น และเพิ่มนักเรียนเป็นรายห้องเรียน

คู่มือการใช้งานระบบฯ ฉบับเต็ม

โครงการอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามกฎกระทรวงสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

*****

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ

(ว 89 ลว 18 ก.พ. 64)
 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดย

น.ส.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ กรมบัญชีกลาง

สรุปข้อซักถาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
โดย

น.ส.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ กรมบัญชีกลาง

การประชุมออนไลน์การบริหารพัสดุภาครัฐ โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

วันที่ 3 ส.ค. 2564

เจาะลึกแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 

การประชุมการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
(1 เม.ย. 2565)
วันที่ 23 ก.พ. 2565

การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 6
15 ส.ค. 65
(ภาคเช้า)

 

 

การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 6
15 ส.ค. 65
(ภาคบ่าย) 

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)
18 ส.ค.65

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)
วันที่ 12 ก.ย. 65

เอกสารประกอบการประชุม

การอบรมเชิงปฏิบติการ

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site

วันที่ 11 พ.ค. 66

แม่แบบจาก Canva ใช้เว็บไซต์ วPA

 

 

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมฯ ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพม.ลปลพ

(23 พ.ค. 2566)

การชี้แจงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา2566

(30 พ.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ด้วยการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(27 ก.ค. 2566)

 

 

การประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียนวชิรป่าซาง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

โดยใช้รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet

การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning

วันที่ 22 ก.ค. 2564

การประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษาและออกแบบเอกสาร หลักฐานการศึกษา

วันที่ 13 ส.ค. 2564

การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 ส.ค.2564

กิจกรรมสนทนากลุ่ม โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เขตตรวจราชการที่ 15
วันที่ 10 ก.ย. 2564

การประชุมออนไลน์ นิเทศ ติดตาม กระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564
วันที่ 16 ก.ย. 2564
 

การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล C4T Plus
วันที่ 21 ต.ค. 2564 ตอนที่ 1
 

การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล C4T Plus
วันที่ 21 ต.ค. 2564 ตอนที่ 2

 

การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล C4T Plus
วันที่ 22 ต.ค. 2564 ตอนที่ 1
 

 

การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล C4T Plus
วันที่ 22 ต.ค. 2564 ตอนที่ 2

 

การอบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ-ช่วงเช้า
วันที่ 4 มี.ค.2565

การอบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ-ช่วงบ่าย
วันที่ 4 มี.ค.2565

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับ CEFR 27 มี.ค.65

(Part 1)

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับ CEFR 27 มี.ค.65

(Part 2)

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับ CEFR

29 มี.ค.65

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Canva for Education

12 พ.ค.65

การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)

วันที่ 5 พ.ย.65

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

วันที่ 19 พ.ค.66

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

วันที่ 19 พ.ค.66

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 20 พ.ค.66 

 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

วันที่ 26 พ.ค.66 

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอบภาษาจีน

วันที่ 23 มิ.ย.66 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วันที่ 27 มิ.ย.66

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาครูนักออแบบการเรียนรู้

(Teacher as a Learning Designer)

วันที่ 21 ส.ค.66 (ช่วงเช้า)

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาครูนักออแบบการเรียนรู้

(Teacher as a Learning Designer)

วันที่ 21 ส.ค.66 (ช่วงบ่าย) 

โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent สำหรับโรงเรียนคุณภาพ

ประจำปี 2567

วันที่ 17 ก.พ.67