คลังสื่อ

รูปภาพโลโก้ สพม.ลำปาง ลำพูน

สื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา

คลังสื่อ DLIT

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ (WBI : Web-Based Instruction)

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายพิเชษฐ์ ใจปวน โรงเรียนวชิรป่าซาง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายวิชัย วงศ์ไชย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ประเภทสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online)

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายสาวบุศริน เหมทานนท์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นางปภาดา รัตนประทีป โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ผลการดำเนินงานของ สพม.ลำปาง ลำพูน

ประจำปี พ.ศ.2564

(update 2022-11-07)

เพลง สพม.ลำปาง ลำพูนสุจริต เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต

เพลง คุณธรรมนำใจ (สพม.ลำปางลำพูน)

การบริหารจัดการการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 สพม.ลำปาง ลำพูน ด้วย PCSI MODEL

คู่มือการใช้งานระบบ Bigdata สพม.ลปลพ โมดูลเพิ่มปี/ภาคเรียน/การศึกษา เลื่อนชั้น และเพิ่มนักเรียนเป็นรายห้องเรียน

คู่มือการใช้งานระบบฯ ฉบับเต็ม

โครงการอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามกฎกระทรวงสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

*****

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ

(ว 89 ลว 18 ก.พ. 64)
 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดย

น.ส.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ กรมบัญชีกลาง

สรุปข้อซักถาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
โดย

น.ส.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ กรมบัญชีกลาง

การประชุมออนไลน์การบริหารพัสดุภาครัฐ โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

วันที่ 3 ส.ค. 2564

เจาะลึกแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 

การประชุมการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
(1 เม.ย. 2565)
วันที่ 23 ก.พ. 2565

การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 6
15 ส.ค. 65
(ภาคเช้า)

 

 

การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 6
15 ส.ค. 65
(ภาคบ่าย) 

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)
18 ส.ค.65

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)
วันที่ 12 ก.ย. 65

เอกสารประกอบการประชุม

 

 

การประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียนวชิรป่าซาง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

โดยใช้รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet

การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning

วันที่ 22 ก.ค. 2564

การประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษาและออกแบบเอกสาร หลักฐานการศึกษา

วันที่ 13 ส.ค. 2564

การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 ส.ค.2564

กิจกรรมสนทนากลุ่ม โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เขตตรวจราชการที่ 15
วันที่ 10 ก.ย. 2564

การประชุมออนไลน์ นิเทศ ติดตาม กระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564
วันที่ 16 ก.ย. 2564
 

การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล C4T Plus
วันที่ 21 ต.ค. 2564 ตอนที่ 1
 

การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล C4T Plus
วันที่ 21 ต.ค. 2564 ตอนที่ 2

 

การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล C4T Plus
วันที่ 22 ต.ค. 2564 ตอนที่ 1
 

 

การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล C4T Plus
วันที่ 22 ต.ค. 2564 ตอนที่ 2

 

การอบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ-ช่วงเช้า
วันที่ 4 มี.ค.2565

การอบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ-ช่วงบ่าย
วันที่ 4 มี.ค.2565

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับ CEFR 27 มี.ค.65

(Part 1)

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับ CEFR 27 มี.ค.65

(Part 2)

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับ CEFR

29 มี.ค.65

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Canva for Education

12 พ.ค.65

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)

วันที่ 5 พ.ย.65