คลังสื่อ

รูปภาพโลโก้ สพม.ลำปาง ลำพูน

สื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา

คลังสื่อ DLIT

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ (WBI : Web-Based Instruction)

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายพิเชษฐ์ ใจปวน โรงเรียนวชิรป่าซาง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายวิชัย วงศ์ไชย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ประเภทสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online)

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายสาวบุศริน เหมทานนท์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

ได้แก่ นางปภาดา รัตนประทีป โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

 

สื่อกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

VTR ผลการดำเนินงานของ สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปี พ.ศ.2564

คู่มือการใช้งานระบบ Bigdata สพม.35 โมดูลเพิ่มปี/ภาคเรียน/การศึกษา เลื่อนชั้น และเพิ่มนักเรียนเป็นรายห้องเรียน

คู่มือการใช้งานระบบฯ ฉบับเต็ม

โครงการอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามกฎกระทรวงสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ (ว 89 ลว 18 ก.พ. 64)

 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

โดย น.ส.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ กรมบัญชีกลาง

 

 

สรุปข้อซักถาม

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

โดย น.ส.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ กรมบัญชีกลาง

 

การประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียนวชิรป่าซาง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยใช้รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet

 การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning

วันที่ 22 ก.ค. 2564

เพลง สพม.ลำปาง ลำพูนสุจริต เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

การประชุมออนไลน์การบริหารพัสดุภาครัฐ โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำปางวันที่ 3 ส.ค. 2564

การประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษาและออกแบบเอกสาร หลักฐานการศึกษา

วันที่ 13 ส.ค. 2564

 การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 ส.ค.2564

การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022

วันที่ 18 ส.ค. 2564

 

กิจกรรมสนทนากลุ่ม โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 10 ก.ย. 2564

 การประชุมออนไลน์ นิเทศ ติดตาม กระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 16 ก.ย. 2564

เจาะลึกแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 

การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล C4T Plus

วันที่ 21 ต.ค. 2564 ตอนที่ 1

 

การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล C4T Plus

วันที่ 21 ต.ค. 2564 ตอนที่ 2 

การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล C4T Plus

วันที่ 22 ต.ค. 2564 ตอนที่ 1 

การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล C4T Plus

วันที่ 22 ต.ค. 2564 ตอนที่ 2 

 การประชุมการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

(1 เม.ย. 2565)

วันที่ 23 ก.พ. 2565

การอบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ-ช่วงเช้า

วันที่ 4 มี.ค.2565

การอบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ-ช่วงบ่าย

วันที่ 4 มี.ค.2565

การบริหารจัดการการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 สพม.ลำปาง ลำพูน ด้วย PCSI MODEL

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับ CEFR 27 มี.ค.65 (Part 1)

 

 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับ CEFR 27 มี.ค.65 (Part 2)

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับ CEFR 29 มี.ค.65

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Canva for Education 12 พ.ค.65

การชี้แจงแนวทางปฏิบัติจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

27 พ.ค. 65

 

 

การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 6

15 ส.ค. 65(ภาคเช้า)

 

การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 6

15 ส.ค. 65(ภาคบ่าย)