ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ“รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ประจำปี 2567 ระดับชาติ”