ข้อมูลสารสนเทศ ปี พ.ศ.2564 (25 มิ.ย.64)

ข้อมูลสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2564 (25 มิ.ย.64)

รายละเอียด

ที่อยู่ URL

สภาพทั่วไป

1. จำนวนโรงเรียนในสังกัด

2. จำนวนบุคลากรของ สพม.ลำปาง ลำพูน 

ข้อมูลโรงเรียน

1.ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด

2.จำนวนโรงเรียน และขนาดโรงเรียน จำแนกรายจังหวัด

3. ประเภทโรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ

4.1 สรุปข้อมูลพื้นฐานภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด สพม.ลปลพ ภาคเรียนที่ 1/2564 (25 มิ.ย.64)

4.1 สรุปข้อมูลพื้นฐานภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด สพม.ลปลพ ภาคเรียนที่ 2/2564 (10 พ.ย.64)

5.สรุปข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ โรงเรียนในสังกัด

6.ข้อมูลอินเตอร์เน็ต โรงเรียนในสังกัด

7.สรุปข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลนักเรียน

1.1 จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำแนกตามจังหวัด ชั้น (25 มิ.ย.64)

1.2 จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำแนกตามจังหวัด ชั้น (10 พ.ย.64)

2.จำนวนและร้อยละของนักเรียนรายชั้น เพศ ห้องเรียน และจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน

3.จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู จำนวนห้องเรียน
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ตามขนาดโรงเรียน

4.จำนวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จำแนกรายชั้น

5.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสของโรงเรียน

6.จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม

7.จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามชั้น เพศ และสาเหตุ ของโรงเรียน

8.สรุปนักเรียนออกกลางคัน แยกรายโรงเรียน

9.จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ

10.จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ

11.จำนวนร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และ ปวช. ตามระยะเวลาจบการศึกษา จำแนวตามเพศ

12.จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ โรงเรียนในสังกัด

13.จำนวนนักเรียนจำแนกตามภาวะโภชนาการ รายจังหวัด

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.จำนวน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน 

2.จำนวนข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง จำแนกตามวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา

3.สรุปจำนวนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 จังหวัดลำพูน

4.สรุปจำนวนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 จังหวัดลำปาง

5.สรุปจำนวนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 ภาพรวมระดับเขตพื้นที่

6.สรุปจำนวนทดแทนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 จังหวัดลำพูน

7.สรุปจำนวนทดแทนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 จังหวัดลำปาง

8.สรุปจำนวนทดแทนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 ภาพรวมระดับเขตพื้นที่

9.การรบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 แยกรายจังหวัด

10.ปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครู ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลวิชาการ

1.ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นทีกับระดับประเทศ

2.ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นทีกับระดับประเทศ

ข้อมูลบริหารงบประมาณ

1.ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนในสังกัด แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2561-2564

2.การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

ข้อมูลบริหารจัดการ

1. ปริมาณหนังสือราชการในระบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ปี 2564

2. สรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563

 

สอบถาม👉