ข้อมูลสารสนเทศ ปี พ.ศ.2562 (10 มิ.ย.62)

ข้อมูลสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2562 (10 มิ.ย.62)

รายละเอียด

ที่อยู่ URL

สภาพทั่วไป

1. จำนวนโรงเรียนในสังกัด

2. จำนวนบุคลากรของ สพม.35

ข้อมูลโรงเรียน

1.ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด 

2.จำนวนโรงเรียน และขนาดโรงเรียน จำแนกรายจังหวัด

3. ประเภทโรงเรียนในสังกัด สพม.35

4. สรุปข้อมูลพื้นฐานภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด สพม.35

(10 มิ.ย.62)

5.สรุปข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ โรงเรียนในสังกัด

6.ข้อมูลอินเตอร์เน็ต โรงเรียนในสังกัด

7.ข้อมูลครุภัณฑ์ด้านต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด

8.สรุปข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลนักเรียน

1.1  จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำแนกตามจังหวัด ชั้น (10 มิ.ย.62)

1.2 จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำแนกตามจังหวัด ชั้น (10 พ.ย.62)

2.จำนวนและร้อยละของนักเรียนรายชั้น เพศ ห้องเรียน และจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน

3.จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู จำนวนห้องเรียน
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ตามขนาดโรงเรียน

4.จำนวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จำแนกรายชั้น

5.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสของโรงเรียน

6.จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม

7.จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามชั้น เพศ และสาเหตุ ของโรงเรียน

8.จำนวนนักเรียนออกกลางคัน แยกรายโรงเรียน

9.จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ

10.จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ

11.จำนวนร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และ ปวช. ตามระยะเวลาจบการศึกษา จำแนวตามเพศ

12.จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ โรงเรียนในสังกัด

13.จำนวนนักเรียนจำแนกตามภาวะโภชนาการ รายจังหวัด

14.สรุปนักเรียนออกกลางคัน   

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.จำนวน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน 

2.จำนวนข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง จำแนกตามวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา

3.สรุปจำนวนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 จังหวัดลำพูน

4.สรุปจำนวนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 จังหวัดลำปาง

5.สรุปจำนวนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 ภาพรวมระดับเขตพื้นที่

6.สรุปจำนวนทดแทนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 จังหวัดลำพูน

7.สรุปจำนวนทดแทนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 จังหวัดลำปาง

8.สรุปจำนวนทดแทนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 ภาพรวมระดับเขตพื้นที่

9.การรบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ประจำปี 2562 แยกรายจังหวัด

10.ที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครูของสถานศึกษา

11.ผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

ข้อมูลวิชาการ

1.ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นทีกับระดับประเทศ

2.ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นทีกับระดับประเทศ

ข้อมูลบริหารงบประมาณ

1.ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนในสังกัด แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2561-2562

2.การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลบริหารจัดการ

1. ปริมาณหนังสือราชการในระบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ปี 2562

2. สรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561