ข้อมูลสารสนเทศ ปี พ.ศ.2561

ข้อมูลสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด

ที่อยู่ URL

ข้อมูลโรงเรียน

1. ข้อมูลพื้นฐาน

2. ประเภทโรงเรียน

3. สหวิทยาเขต

4.ศูนย์กลุ่มสาระ

5. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

1.จำนวนนักเรียนแยกเพศ

2.จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ

3.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

4.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

5.จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน

6.จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม

7.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส

8.จำนวนนักเรียนออกกลางคัน

9.นักเรียนจบการศึกษา ชั้น ม.3

10.นักเรียนจบการศึกษา ชั้น ม.6

11.เปรียบเทียบนักเรียนจบชั้นม.3 และ ม.6  ปี 2558 - 2560

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน

2.ข้อมูลครูตามจ.18 (10 มิ.ย.61)และอัตราจ้าง

3.ข้อมูลครูตามวุฒิการศึกษาและวิทยฐานะ  (17ก.ย.61)

4.ข้อมูลครูและบุคลากรตามตำแหน่ง (17ก.ย.61)

5.ข้อมูลบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6.ข้อมูลแสดงอัตรากำลังครูจังหวัดลำปาง

7.ข้อมูลแสดงอัตรากำลังครูจังหวัดลำพูน

ข้อมูลวิชาการ

1.เปรียบเทียบคะแนน O-NET ชั้น ม.3 ปี2558-2560

2.เปรียบเทียบคะแนน O-NET ชั้น ม.6 ปี2558-2560

ข้อมูลบริหารงบประมาณ

1.สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560

2.ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลบริหารจัดการ

1. สารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561

2.  SAR 2560 

สอบถาม👉