ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Tel. 054-010795

Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

E-mail : jalearnchai.k@sesalpglpn.go.th

นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลำปาง ลำพูน

Tel. 054-010792

Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
E-mail : jirathapong.s@sesalpglpn.go.th

นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลำปาง ลำพูน

Tel. 054-010794

Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
E-mail : wilaiwan.y@sesalpglpn.go.th

นายสัมฤทธิ์ กอไธสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลำปาง ลำพูน

Tel. 054-010793

Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
E-mail : samrith.k@sesalpglpn.go.th
นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
Tel.054-010-790 ต่อ 1
Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
E-mail : siripan.p@sesalpglpn.go.th
นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
Tel.054-010-790 ต่อ 5
Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
E-mail : buntoon.t@sesalpglpn.go.th
นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
Tel.054-010-790 ต่อ 6
Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
E-mail : xxx.x@sesalpglpn.go.th
นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Tel.054-010-790 ต่อ 2
Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
E-mail : rossukon.p@sesalpglpn.go.th
นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Tel.054-010-790 ต่อ 9
Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
E-mail : ruangtiwa.t@sesalpglpn.go.th
นายสรวง ศรีแก้วทุม
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Tel.054-010-790 ต่อ 10
Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
E-mail : suangsr@sesalpglpn.go.th
นางมัณฑณา ลิ้มตระกูล
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
Tel.054-010-790 ต่อ 4
Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
E-mail : munthana.l@sesalpglpn.go.th
นายชวพล แก้วศิริพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ
Tel.054-010-790 ต่อ 8
Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
E-mail : chawapon.k@sesalpglpn.go.th
นางวัชรี สิทธิวงศ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
Tel.054-010-790 ต่อ 3
Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
E-mail : watcharee.s@sesalpglpn.go.th
นายมนตรี  นันไชย
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT
Tel.054-010-790 ต่อ 7
Mobile : ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
E-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th