ข้อมูลผู้บริหาร

นางนภาพร พงษ์ขัน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Tel. 054-010795

Moblie phone : 09-6929-6997

E-mail : napaporn.p@sesalpglpn.go.th

นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลำปาง ลำพูน

Tel. 054-010792

Moblie phone : 09-5450-0529

E-mail : jirathapong.s@sesalpglpn.go.th

นายสัมฤทธิ์ กอไธสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลำปาง ลำพูน

Tel. 054-010794

Moblie phone : 09-5207-0776

E-mail : samrith.k@sesalpglpn.go.th

นางนฤมล  พันลุตัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลำปาง ลำพูน

Tel. 054-010793

Moblie phone : 

E-mail : @sesalpglpn.go.th
นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
Tel.054-010-790 ต่อ 1
Moblie phone : 09-6142-4697
E-mail : napatsawan.t@sesalpglpn.go.th
นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
Tel.054-010-790 ต่อ 5
Moblie phone : 08-5615-2926
E-mail : buntoon.t@sesalpglpn.go.th
นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
Tel.054-010-790 ต่อ 6
Moblie phone : 08-6658-2716
E-mail : siripan.p@sesalpglpn.go.th
นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Tel.054-010-790 ต่อ 2
Moblie phone : 08-1700-1167
E-mail : rossukon.p@sesalpglpn.go.th
นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Tel.054-010-790 ต่อ 9
Moblie phone : 08-5724-0878
E-mail : ruangtiwa.t@sesalpglpn.go.th
นางสาวพิชญา คำปัน
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Tel.054-010-790 ต่อ 10
Moblie phone : 08-3031-7882
E-mail : pitchaya.k@sesalpglpn.go.th
นางมัณฑณา ลิ้มตระกูล
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
Tel.054-010-790 ต่อ 4
Moblie phone : 09-5686-5929
E-mail : munthana.l@sesalpglpn.go.th
นายชวพล แก้วศิริพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ
Tel.054-010-790 ต่อ 8
Moblie phone : 08-6914-3928
E-mail : chawapon.k@sesalpglpn.go.th
นางวัชรี สิทธิวงศ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
Tel.054-010-790 ต่อ 3
Moblie phone : 08-1672-7377
E-mail : watcharee.s@sesalpglpn.go.th
นายมนตรี  นันไชย
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT
Tel.054-010-790 ต่อ 7
Moblie phone : 09-5448-8360
E-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th