ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายประสิทธิ์  อินวรรณา 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Tel. 054-010795

E-mail : prasit.i@sesalpglpn.go.th

นางนภาพร แสงนิล 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลำปาง ลำพูน

Tel. 054-010792

E-mail : napaporn.s@sesalpglpn.go.th

นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลำปาง ลำพูน

Tel. 054-010794

E-mail : wilaiwan.y@sesalpglpn.go.th

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลำปาง ลำพูน

Tel. 054-010793

E-mail : 

นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์
ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
Tel.054-010-790 ต่อ 1
E-mail :napatsawan.t@sesalpglpn.go.th
นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
Tel.054-010-790 ต่อ 5
E-mail :buntoon.t@sesalpglpn.go.th
นางอุดม ถาวร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
Tel.054-010-790 ต่อ 6
E-mail :udom.t@sesalpglpn.go.th
นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Tel.054-010-790 ต่อ 2
E-mail :rossukon.p@sesalpglpn.go.th
นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล
ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Tel.054-010-790 ต่อ 9
E-mail :@sesalpglpn.go.th
นายสรวง ศรีแก้วทุม
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Tel.054-010-790 ต่อ 10
E-mail :suangsr@sesalpglpn.go.th
นางมัณฑณา ลิ้มตระกูล
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
Tel.054-010-790 ต่อ 4
E-mail :munthana.l@sesalpglpn.go.th
นายชวพล แก้วศิริพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ
Tel.054-010-790 ต่อ 8
E-mail :chaowaphone.k@sesalpglpn.go.th
นางวัชรี สิทธิวงศ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
Tel.054-010-790 ต่อ 3
E-mail :watcharee.s@sesalpglpn.go.th
นายมนตรี  นันไชย
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT
Tel.054-010-790 ต่อ 7
E-mail :montri.n@sesalpglpn.go.th