ขอแสดงความยินดี นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา ได้รับการคัดเลือกผลการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผู้ขับเคลื่อนคลังสื่อเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (OBEC Content Center)