ขอแสดงความยินดี นางวันวิสา แสนปิง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกผลการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูผู้ใช้คลังสื่อเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (OBEC Content Center)