กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศเจตจำนงสุจริต

พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร สถานศึกษาและ สพม.ลปลพ

สพม.ลปลพ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส รวมพลังต่อต้านการทุจริต

สพม.ลปลพ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564