กิจกรรมวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จัดงานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี โดยมีนางนภาพร แสงนิล นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการ สพม.ลำปาง ลำพูน นำคณะบุคลากรในสำนักงาน จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมปันเจิง ในช่วงเช้า ทำบุญใส่บาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป หลังจากเสร็จพิธี คณะบุคลากรเดินทางไปถวายเทียนก่อนเข้าพรรษา ณ วัดกู่คำ และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน ณ วัดพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัยอ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อสร้างนิสัยให้บุคลากรเกิดจิตสำนึก มีความรับผิดชอบ ทำให้สภาพแวดล้อมในส่วนสาธารณประโยชน์ เอื้อต่อผู้ที่มาใช้ประโยชน์ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสาธารณชนต่อไป