การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 11 (ํTHAI YPT 2023) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน