การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

กิจกรรมที่ 1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ สพม.ลำปาง ลำพูน

กิจกรรมที่ 3 การมีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามภารกิจ

กิจกรรมที่ 4 การเปิดโอกาสร่วมติดตามประเมินผลตามภารกิจของหน่วยงาน