การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

กิจกรรมที่ 1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมที่ 2 การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมที่ 3 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

กิจกรรมที่ 4 การเปิดโอกาสร่วมติดตามประเมินผลตามภารกิจของหน่วยงาน