การอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรม NBCT YONG SMART และพิธีมอบรางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น