การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถี บูรณาการการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สู่เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพตาม PA