การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น (หลักสูตรระยะสั้น) โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม