การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือ กับโรงเรียนเครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลำปาง (สาขาชีววิทยา)