การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

คำอธิบาย

Link

1.บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

3.วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV

4.วิธีดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV และสิ่งที่ต้องเตรียม ทุกระดับชั้น

5.วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยแอพ DLTV

6.  3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

7.  15 ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ชั้น อบ.1 – ม.ุ6 โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

8.OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

9.หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ โดย สำนักงาน ก.พ. ปี 2563