การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียนนักศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของมวลชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง