การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565

1.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 

2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 

3.แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

4.แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

5.การวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา (แผนอัตรากำลัง 10 ปี ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2569

1.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานฯ พ.ศ.2552
3.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2550
4.หนังสือ ก.ค.ศ. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษาฝึกอบรมฯ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาฯ
5.หนังสือ ก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรมฯ
6.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
7. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21
8. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.17

9.หนังสือ ศธ 1305/ว467 ลว.11 มิ.ย. 2545 เรื่องเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
10.หนังสือ ศธ 0206.3/ว24 ลว.14 ธ.ค. 2548 เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11.หนังสือ ศธ 0206.3/ว7 ลว.13 พ.ค. 2551 เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12.หนังสือ ศธ 04009/ว5733 ลว.27 ก.ย. 2553 เรื่องการกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
13.หนังสือ ศธ 0206.4/ว19 ลว.14 มิ.ย. 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14.หนังสือ ศธ 04009/ว1916 ลว. 22 พ.ย. 2559 เรื่องการสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

15.คู่มืองานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน

16.รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ)

17.หนังสือ ศธ 0206.4/ว17 ลว.4 มิ.ย. 2563 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.รายงานผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561- 31 มี.ค. 2563

3.รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561- 31 มี.ค. 2563

4.รายงานผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5.รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561- 31 มี.ค. 2562
6.รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561- 31 มี.ค. 2562
7.รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูฯ ด้วยระบบ TEPE Online สพม.35 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
8.รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูฯ ด้วยระบบ TEPE Online สพม.35 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
9.รายงานผลการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561

10.รายงานผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561