การนิเทศ ติดตาม และสนับสนุน การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLIT/DLTV) ในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยง โรงเรียนวิทิตธรรมคุณอุปถัมภ์ แผนกมัธยมศึกษา จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน