การนิเทศ ติดตาม และสนับสนุน การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLIT/DLTV) ในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยง โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา (แผนกสามัญศึกษา) จากคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน