การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 35
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2562 <--Link

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.บันทึกข้อความ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2.คำสั่ง สพม.35 ที่ 319/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3.บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำ/ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

1.รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.กิจกรรมเคารพธงชาติ สพม.35 เพื่อแสดงความจงรักภักดีฯ

2.สพม.35 ทำกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

3.สพม.35 เคารพธงชาติ ร่วมรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน

4.กิจกรรมส่งเสริมการทำความดีเพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดการเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง

5.กิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

6.กิจกรรมปลูกฝังและการสร้างจิตสำนึก

1.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3.รายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561