การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 35
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

3.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. รายงานการประเมินความเสี่ยง การดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. การดำเนินการจัดการความเสี่ยง การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ประกาศ มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4. การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5. การดำเนินการตามมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563