การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

📖 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรับปรุง 1 พ.ค. 66) 

📖 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

📖 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

📖 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

📣

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 .....

📢 ร่าง ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องประกวดราคาครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องประกวดราคาครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ร่าง ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการครุภัณฑ์การเรียนรู้กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 (จำนวน 2 รายการ) ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการครุภัณฑ์การเรียนรู้กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 (จำนวน 2 รายการ) ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ร่าง ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการครุภัณฑ์การศึกษา 3 โรงเรียน (เวียงตาลพิทยา 8 รายการ,น้ำดิบวิทยาคม 8 รายการ และ วังเหนือวิทยา 3 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการครุภัณฑ์การศึกษา 3 โรงเรียน (เวียงตาลพิทยา 8 รายการ,น้ำดิบวิทยาคม 8 รายการ และ วังเหนือวิทยา 3 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ร่าง ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC20 ของโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC20 ของโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ร่าง ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ของโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ของโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ร่าง ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 (จำนวน 5 รายการ) ของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาและครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 (จำนวน 3 รายการ) ของโรงเรียนเถินวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 (จำนวน 5 รายการ) ของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาและครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 (จำนวน 3 รายการ) ของโรงเรียนเถินวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ร่าง ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์ศึกษา ของโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม, เวียงมอกวิทยา และเกาะคาวิทยาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์ศึกษา ของโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม, เวียงมอกวิทยา และเกาะคาวิทยาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ร่าง ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 (จำนวน 2 รายการ) ของโรงเรียนแม่สันวิทยาและครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล (จำนวน 1 รายการ) ของโรงเรียนลำปางกัลยาณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 (จำนวน 2 รายการ) ของโรงเรียนแม่สันวิทยาและครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล (จำนวน 1 รายการ) ของโรงเรียนลำปางกัลยาณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ร่าง ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 (จำนวน 18 รายการ) ของโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 (จำนวน 18 รายการ) ของโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ร่าง ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

📢 ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

📢 ร่าง ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

📢 ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

📢 ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

👷

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 .....

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 .....

💵 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

💵 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

💵 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

💵 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

💵 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562