กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (ฉบับสมบูรณ์)

    2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

    2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

    2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

    2.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 (ฉบับสมบูรณ์)

    3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

    3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

    3.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562 (ฉบับสมบูรณ์)

    4.1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

    4.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551

    4.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553

    4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562

5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    7.1 กฎกระทรวง(พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

    7.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

    7.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

    7.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

8. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

     8.1 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

     8.2 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565

     8.3 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

     8.4 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565

9. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.2558(ฉบับสมบูรณ์)

    9.1 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

    9.2 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

    9.3 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ.2558

10. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 3 เมษายน 2560)

11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 (วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)

12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (ฉบับสมบูรณ์)

2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 (ฉบับสมบูรณ์)

3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562 (ฉบับสมบูรณ์)

4.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (ฉบับสมบูรณ์)

    4.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

    4.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

    4.3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

    5.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

    5.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

7. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

8. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551

9. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549

10. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550

11. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550

12. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551

13. คำสั่ง สพฐ. ที่ 580/2547 เรื่องการมอบอำนาจการดำเนินการทางวินัยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

14. คำสั่ง สพฐ. ที่ 109/2550 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

1. กฎกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

2. กฎกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550

ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
ว19/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว19 ลว.11 ก.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
ว18/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว18 ลว. 10 ก.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว2664/2566 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว2664 ลว.22 พ.ค. 2566 การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2)
584/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/584 ลว.31 มี.ค. 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.
ว12/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว12 ลว.23 มี.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ว13/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว13 ลว.23 มี.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ว9/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว9 ลว.21 มี.ค. 2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
ว10/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว10 ลว.21 มี.ค. 2566 แนวปฏิบัติการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขั้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
ว11/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว11 ลว.21 มี.ค. 2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.
26/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/26 ลว.5 ม.ค. 2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว2/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว2 ลว.6 ม.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ว110/2566 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว110 ลว.6 ม.ค. 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566
27/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/27 ลว.5 ม.ค. 2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
28/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/28 ลว.5 ม.ค. 2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
29/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/29 ลว.5 ม.ค. 2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอ้ตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ว19/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว19 ลว.17 ส.ค. 2565 การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาเดิม เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ว1/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1 ลว.4 ม.ค. 2566 การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาเดิม เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ว13/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13 ลว.11 พ.ค. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
ว12/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว12 ลว.11 พ.ค. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
ว10/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว10 ลว.5 เม.ย. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ.
ว1/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1 ลว.5 ม.ค. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว32/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว32 ลว.29 พ.ย. 2564 การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ถูกยุบ รวม หรือเลิก เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ตำแหน่งครู
ว30/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลว.4 พ.ย. 2564 การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
316/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/316 ลว.28 พ.ค. 2564 แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
ว7/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลว.12 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว13/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13 ลว.24 พ.ค. 2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
ว4/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว4 ลว.28 ม.ค. 2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
ว3/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลว.26 ม.ค. 2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว23/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว23 ลว.23 ธ.ค. 2563 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว17/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว17 ลว.5 มิ.ย. 2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว13/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13 ลว.20 พ.ค. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว12/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว12 ลว.20 พ.ค. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว14/2562 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5ว14 ลว.29 พ.ย. 2562 มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ว13/2562 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว13 ลว.26 พ.ย. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว1/2562 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1 ลว.4 ม.ค. 2562 การแก้ไขหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว13/2561 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13 ลว.21 ก.ย. 2561 การนำวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญพิเศษ มาใช้สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
ว4/2561 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว4 ลว.25 เม.ย. 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว26/2560 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว26 ลว.15 ส.ค. 2560 การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษา
ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
ว14/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว14 ลว.30 มิ.ย. 2565 แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564
ว7/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลว.28 ก.พ. 2565 แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 (ภาค ค) ในสภาวการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว26/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว26 ลว.12 ต.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว25/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว25 ลว.12 ต.ค. 2564 วิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 ในสภาวการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว24/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว24 ลว.29 ก.ย. 2564 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว22/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว22 ลว.22 ธ.ค. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว15/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว15 ลว.22 พ.ค. 2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว14/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว14 ลว.22 พ.ค. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว1/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1 ลว.13 ม.ค. 2563 การกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว10/2562 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว10 ลว.10 ก.ย. 2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว25/2561 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว25 ลว.19 ธ.ค. 2561 การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
ว4/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/ว4 ลว.14 ก.พ. 2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
178/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/178 ลว.22 ก.พ. 2564 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 213 (ง) หน้า 67 ลว. 9 ก.ย.2564 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
084/2553 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/084 ลว.8 เม.ย. 2553 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552
220/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/220 ลว.16 ก.ค. 2563 การเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว8/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว8 ลว.29 เม.ย. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ว4/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว4 ลว.24 มี.ค. 2563 กรอบแนวการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว2/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2 ลว.18 ก.พ. 2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
0111/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0111 ลว.23 ม.ค. 2563 แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ว2/2562 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2 ลว.4 ม.ค. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว26/2561 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลว.28 ธ.ค. 2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว14/2561 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว14 ลว.25 ก.ย. 2561 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
351/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/351 ลว.29 พ.ย. 2564 แนวปฏิบัติการขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการสายวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว23/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลว.3 ก.ย. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว22/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว22 ลว.3 ก.ย. 2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว21/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลว.30 ส.ค. 2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตแหน่งศึกษานิเทศน์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
ว20/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว20 ลว.30 ส.ค. 2564 แนวปฏิบัติการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเหณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 (กรณีทบทวน)
0667/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0667 ลว.30 ส.ค. 2564 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม)
ว19/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว19 ลว.23 ส.ค. 2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ว18/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว18 ลว.9 ส.ค. 2564 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ว17/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว17 ลว.2 ส.ค. 2564 แนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
0525/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0525 ลว.16 ก.ค. 2564 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
0524/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0524 ลว.16 ก.ค. 2564 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
0523/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0523 ลว.16 ก.ค. 2564 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
0522/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0522 ลว.16 ก.ค. 2564 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ว9/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลว.20 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ว10/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10 ลว.20 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ว11/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว11 ลว.20 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ว12/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว12 ลว.20 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
ว1/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว1 ลว.4 ม.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
304/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/304 ลว.23 มิ.ค. 2563 การให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ออกจากราชการไปเข้ารับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว9/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9 ลว.26 เม.ย. 2562 การได้รับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว7/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลว.29 มี.ค. 2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ว5/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลว.28 ก.พ. 2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
0023/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0023 ลว.17 ก.พ. 2562 การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
ว15/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว15 ลว.27 ก.ย. 2561 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
ว11/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว11 ลว.8 เม.ย. 2565 ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
ว8/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว8 ลว.16 มี.ค. 2565 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว5/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว5 ลว.14 ก.พ. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2564
ราชกิจจานุเบกษา/2564 ระเบียบ ก.ค.ศ. ที่ เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 312  ลว.21 ธ.ค. 2564 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
ว31/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว31 ลว.14 พ.ย. 2564 ระเบียบ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2564
ว2/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2 ลว.15 ม.ค. 2564 การอนุมัติให้ การลาไปศึกษา อบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา
ว20/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลว.31 ส.ค. 2563 การอนุมัติให้ การลาไปศึกษา อบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา
ว9/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9 ลว.5 พ.ค. 2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิ ที่ ก.ต.ศ. รับรอง
ว12/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว12 ลว.7 พ.ย. 2562 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
2562 ประกาศ ก.ค.ศ.  ลว.3 ม.ค. 2562 ประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขหนี้สินเงินทุนหมุนเวียนครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2562
ว18/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลว.22 มิ.ย. 2560 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว17/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว17 ลว.22 มิ.ย. 2560 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก)
...

 

1.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

2.พระราชบัญญัติการการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

3.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

4.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

5.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548

6.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

7.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดวยรถราชการ พ.ศ.2523

8.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547

9.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

10.มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

1.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

2.พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

3.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

4.แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) และคำอธิบายการกรอกฯ ตามหลักสูตรแกนกลาง ของสถานศึกษา

5.ระเบียบการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

7.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางปฏิบัติกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา พ.ศ.2565

1.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

2.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

3.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

4.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

1.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

3.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

4.เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543

6.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน พ.ศ.2562

7.คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561

8.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สำหรับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

9.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.2/ว78 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

10.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.2/ว645 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว693 ลว. 6 ส.ค. 2564